Regulamin świadczenia usług w ramach serwisu „Architekci Kariery” – ważny od 01.07.2014

§ 1 DEFINICJE

1. Coach lub Konsultant – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, świadcząca usługi doradcze w zakresie wspomagania procesów rozwoju kariery zawodowej.

2. Kontakt z Coachem  – bezpłatna, jednorazowa usługa konsultacyjna, świadczona przez Coacha na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu. W ramach usługi Użytkownik może za pomocą formularza kontaktowego wysłać do wybranego przez siebie Coacha jednorazowe zapytanie w zakresie interesujących go usług. Na tak otrzymaną korespondencję, Coach odpowiada Użytkownikowi w ciągu dwóch dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, od jej otrzymania, przekazując Użytkownikowi właściwe informacje, w tym informacje na temat Konsultacji Coacha. W celu skorzystania z usługi Użytkownik uzupełnia formularz kontaktu, w którym podaje swoje imię oraz adres poczty elektronicznej.

3. Konsultacje Coacha – usługi świadczone przez Coacha na rzecz Użytkownika poza zakresem Usług Serwisu, na zasadach ustalonych przez Coacha i Użytkownika oraz bez udziału Usługodawcy. Warunki świadczenia Konsultacji Coacha, w tym miejsce i sposób dostarczenia dokumentów do Konsultacji oraz cennik świadczenia tych usług przekazywane są Użytkownikowi bezpośrednio przez wybranego przez niego Coacha. Konsultacje Coacha nie są Usługami Serwisu.

4. Profil Coacha – indywidualny, osobisty profil Coacha w Serwisie, zawierający jego wizerunek oraz informacje na temat doświadczenia i prowadzonej działalności zawodowej oraz usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, na podstawie umów zawieranych bezpośrednio z Użytkownikami.

5. Serwis – serwis dostępny pod adresem www.architekcikariery.pl.

6. Usługi Serwisu – usługi świadczone przez Usługodawcę za pomocą Serwisu na rzecz Usługobiorcy, w tym usługa utworzenia, utrzymania w Serwisie i publikacji „Profilu Coacha” (Katalog Coachów) oraz usługa „Kontakt z Coachem”. Usługi Serwisu mogą być świadczone bezpłatnie lub odpłatnie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

7. Usługobiorca – Coach i Użytkownik.

8. Usługodawca –Grupa Pracuj sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000584545, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 527-274-96-31

9. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z Usług Serwisu, inna niż Coach.

10. Regulamin – niniejszy Regulamin.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usług Serwisu.

2. Warunkiem świadczenia Usług Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu przez Usługobiorców, które następuje:

a) dla Coacha – z chwilą zaakceptowania Regulaminu w formie oświadczenia wysłanego drogą elektroniczną przez Coacha do Usługodawcy,

b) dla Użytkownika – z chwilą skorzystania z dowolnej Usługi Serwisu.

3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.

4. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcy niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług Serwisu, a także – na żądanie Usługobiorcy – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

5. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w pkt 4 powyżej.

6. Warunkiem świadczenia usług drogą elektroniczną, jest spełnienie przez Usługobiorców warunków, o jakich mowa w § 1 ust. 4 i ust. 5 Regulaminu oraz spełnienie wymagań technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, tj.:

a) posiadanie połączenia z siecią Internet,

b) posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,

c) posiadanie aktualnego, osobistego adresu poczty elektronicznej.

7. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz jakichkolwiek treści niezgodnych z treścią lub celem Regulaminu.

8. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

§ 3 Zasady świadczenia Usług

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną, polegających na udostępnieniu Serwisu Coachom oraz umożliwieniu publikowania ich profili, a także kontaktowania się Użytkowników z wybranym Coachem i zawieraniu przez nich umów.

2. Serwis nie jest stroną  umów zawieranych pomiędzy Coachem a Użytkownikami i wobec tego nie jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie usług  przez Coachów.

3. Użytkownik może korzystać z Serwisu jako Użytkownik zarejestrowany lub niezarejestrowany. Usługodawca może wprowadzić wymóg rejestracji jako warunek korzystania z Serwisu. Rejestracji dokonuje się poprzez założenie konta w prowadzonym przez Usługodawcę serwisie www.pracuj.pl na warunkach określonych w regulaminie tego serwisu. Użytkownicy posiadający konto w serwisie www.pracuj.pl mogą logować się w Serwisie z wykorzystaniem loginu i hasła wybranych dla konta utworzonego w serwisie www.pracuj.pl. Usługodawca nie tworzy i nie prowadzi odrębnych kont Użytkowników w Serwisie.

4. Po wybraniu przez Użytkownika Coacha i wypełnieniu formularza kontaktowego, Serwis umożliwia Kontakt z Coachem na warunkach określonych w Regulaminie. Po skorzystaniu z usługi „Kontakt z Coachem” Coach i Użytkownik mogą, na określonych przez siebie warunkach, zawrzeć umowę na usługi „Konsultacje z Coachem”.

5. Coach zawiera z Serwisem umowę w chwili akceptacji Regulaminu lub złożenia dodatkowych, wymaganych przez Serwis oświadczeń. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. Umowa może zostać przez Coacha rozwiązana w każdej chwili poprzez usunięcie Profilu Coacha, nie wcześniej niż po dokonaniu rozliczeń, o ile są one przewidziane umową z Serwisem.

6. W celu świadczenia Usług Serwisu Coach zobowiązany jest do podania niezbędnych danych kontaktowych takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego. Dane te będą opublikowane w Serwisie. Coach wyraża na powyższe zgodę poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.

7. W przypadku stworzenia na zamówienie Usługodawcy przez Coacha artykułów, e-book’ów, bądź też nagrań video, autorskie prawa majątkowe do powyższych utworów na wszystkich polach eksploatacji przechodzą na Usługodawcę z dniem wydania ich Usługodawcy. Z powyższego tytułu  konsultantowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§4 DANE OSOBOWE

1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników oraz Coachów, będących osobami fizycznymi. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest również Coach świadczący Użytkownikowi usługi w ramach Serwisu lub poza nim.

2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są przez Usługodawcę w celu świadczenia Usług Serwisu o jakich mowa w Regulaminie oraz w celach marketingowych.

3. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przez Usługodawcę jest dobrowolne.

5. Usługodawca powierza dane osobowe Usługobiorcy do dalszego przetwarzania spółce K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Solidarności 74 A. oraz spółce Oktawave sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 44 A.

§ 5 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług Serwisu. Reklamacje dotyczące usług Coachów powinny być składane wyłącznie Coachom, przez których były świadczone.

2. Reklamacje dotyczące Usług Serwisu rozpatruje Usługodawca.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),

b) przedmiot reklamacji,

c) okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

5. Reklamacje należy składać za pośrednictwem na adres poczty elektronicznej:  Reklamacje.architekcikariery@pracuj.pl

6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.

7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

§ 6 ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa o świadczenie Usług Serwisu może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron tj.:

a) przez Coacha – poprzez zgłoszone Usługodawcy woli rozwiązania umowy, w tym usunięcia Profilu Coacha z Serwisu, na adres mailowy reklamacje.architekcikariery@pracuj.pl i drogą pisemną na adres siedziby Usługodawcy listem poleconym. Rozwiązanie umowy następuje z momentem otrzymania powyższego oświadczenia drogą pisemną z dopiskiem „Rezygnacja Architekci Kariery”. Usunięcie Profilu Coacha z Serwisu nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od otrzymania powiadomienia drogą  pisemną.

b) przez Użytkownika – poprzez zaprzestanie korzystania z Usług Serwisu,

c) przez Usługodawcę – w razie zaprzestania świadczenia Usług Serwisu lub w przypadkach określonych w § 6 ust. 2 poniżej.

2. Usługodawca ma prawo odmówić lub zaprzestać świadczenia Usług Serwisu w razie naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, interesów lub wizerunku Usługodawcy.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Serwisie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie. Usługobiorca ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług Serwisu po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu. Dalsze korzystanie z Usług Serwisu po opublikowaniu zmiany Regulaminu uznaje się za wyrażenie zgody na zmiany.